തൊഴിൽ മേഖലയിലെ ഉന്നമനത്തിന് സഹായകമായ Diploma/Certificate Online കോഴ്‌സുകൾ


SSLC/+2 യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ജീവിത തൊഴിൽ മേഖലയിലെ ഉന്നമനത്തിന് സഹായകമായ Diploma/Certificate online കോഴ്‌സുകൾ.

STED Council (NSDC) approved Certificate

  • Diploma in Psychological Counseling & Life Enrichment - 6 Months
  • Diploma in Learning Disability Management & Remediation - 6 Months
  • Diploma in Montessori Teacher's Training - 1 Year
  • Diploma in Secretarial Practice & Office Administration - 6 Months
  • Diploma in Business Arabic & Translation - 6 Months

Placement Support.

❇Spoken English & Interview Training 

🔘English coaching by British Council Certified faculty member. 

Call/WhatsApp: 9539051386, 97780 65796

Comments