തൊഴിൽ മേഖലയിലെ ഉന്നമനത്തിന് സഹായകമായ Diploma/Certificate കോഴ്‌സുകൾ


SSLC/+2 യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ജീവിത തൊഴിൽ മേഖലയിലെ ഉന്നമനത്തിന് സഹായകമായ Diploma/Certificate കോഴ്‌സുകൾ.

Offline & Online Courses

 • Diploma in Office Administration & Secretarial Skills - 3/6 Months
 • Diploma in Business Arabic & Translation - 3/6 Months
 • Arabic English Typing & Data Entry (Gulf Job Training)
 • Data Entry and Typing Skills (English & Malayalam)  
 • Spoken English & Computer Skills (MS Office)
 • Gulf PRO & Typist Coaching 3/6 Months
 • Spoken English & Interview Training 
 • Spoken English
 • Spoken Hindi
 • Spoken Arabic
 • Diploma in Computer Application (DCA)
 • Diploma in Montessori Teacher's Training - 1 Year

Placement Support.

🔘English coaching by British Council Certified faculty member. 

Call/WhatsApp: 9539051386, 97780 65796

Explore International

Pandikkad Road, Manjeri (Malappuram Dt.)
Opposite KTA Gents Planet
Call/WhatsApp 9539051386
wa.me/+919539051386

Branch: Alanallur (Palakkad Dt.)
Chanthappadi Junction
Near Galaxy School
Call/WhatsApp 9539051386
wa.me/+919539051386
Head Office: Dubai, UAE. www.visaprocess.ae

Comments