ഗൾഫ് ജോബ് പരിശീലനം നാട്ടിലും ദുബൈയിലും - Placement Assistance in Dubai


പ്ലസ് ടു/ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് മൂന്നോ ആറോ മാസത്തെ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ Translator, Typist, Office Assistant, HR Assistant, Document processing staff, PRO, Client Relations Executive തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാം. 

നാട്ടിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ദുബായിൽ ഒരു മാസത്തെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ്.

അറബിക്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ നിലവാരം മുതൽ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം.

⭕അറബിക് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് & ട്രാൻസ്‌ലേഷൻ 

⭕അറബിക് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിംഗ് & കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനം.

⭕Spoken English, Arabic & Hindi

⭕Hostel facility for Boys and Girls

💢പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിയമന സഹായവും.

Call 9539051386

wa.me/+919539051386

Explore International

Manjeri (Malappuram DT.)

Alanallur (Palakkad DT.)

Perinthalmanna (Malappuram DT.)

Cherpulasseri (Palakkad DT.)

Comments