ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അറബി പദങ്ങൾ

كرة القدم : Football

لاعب:Player

  كأس العالم : world Cup

مشجعين : Fans

فريق : Team

ملعب : Stadium 

مباراة: Match

 جولة : Tournament

هدف : Goal

مدرب : Coach

حكم : Referee

حارس المرمى : Goalkeeper

مدافع :  Defender

  مهاجم: Attacker

جناح: Winger

لاعب احتياطي : Substitute

لاعب خط وسط : Midfielder

حذاء كرة القدم : Boots

 يمرر :Pass

يركل :  Kick

يدافع:  Defend

يهاجم :  Attack

الوقت الكامل : Full time

شوط المباراة: Half time 

وقت إضافي :  Extra time

الصافرة النهائيةFinal whisitle 

خط المرمى: Goal line 

عارضة المرمى: Crossbar

ركنية : Corner

يرمى: Throw

راية ركنية: Corner flag

يفوز: Win

نصف النهائي: Semi final

نهائي: Final

مجموعة: Group

بطولة: Championship

لمسة يد : Hand ball

خطأ:  Foul

تسلل: Offside

بطاقة صفراء Yellow Card

بطاقة حمراء: Red Card 

ركلة البداية: First Kick

  ركلة حرة:. Free kick

 ركلة مقضية: Scissor kick


Comments