ഗൾഫ് ജോലിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരുങ്ങിത്തന്നെ പോകാം

ഗൾഫ് ജോലിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരുങ്ങിത്തന്നെ പോകാം 

നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയോടൊപ്പം അറബിക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ ആശയ വിനിമയ ശേഷിയും ഓഫീസ് ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ കീ ബോർഡ് & ലെറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് പരിജ്ഞാനവും നേടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഞങ്ങളുടെ Diploma in Business Arabic & Translation പഠിച്ച് ഗൾഫിൽ പോയ ധാരാളം പേർ ഇന്ന് പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 

Sharpen your Language and Computer Skills. 

Arabic English Drafting skills 

Arabic English Typing skills 

Arabic, English & Hindi Speaking skills 

MS Office

Call 9539051386, 7907738181

Explore International

Study Centers: Manjeri, Alanallur, Perinthalmanna & Cherpulasseri

Comments