പ്ലസ് ടു വിന് ശേഷം? Diploma in Office Administration and Computer Skills

പ്ലസ് ടു വിന് ശേഷം എന്ത്?

നാട്ടിലും വിദേശത്തും ഓഫീസ് മേഖലകളിൽ ധാരാളം ജോലി സാധ്യതകളുള്ള 

Diploma in Office Administration and Computer Skills.

🔴Duration: 3 Months

🔴Offline and Online Batches

🔴Placement Assistance

🔴Study Centers: Alanallur, Manjeri, Perinthalmanna & Cherpulasseri 

Explore International

Manjeri, Alanallur, Perinthalmanna & Cherpulasseri 

Call 9539051386

wa.me/+919539051386

Comments