അറബിക്, ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്‌ലേഷൻ & ടൈപ്പിംഗ് കോഴ്‌സ്; മാവൂരിലും (കൂളിമാട്) തമരശ്ശേരിയിലും പുതിയ ബാച്ച് ആരംഭിക്കുന്നു

പ്ലസ് ടു/ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് മൂന്നോ ആറോ മാസത്തെ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ Translator, Typist, Office Assistant, HR Assistant, Document processing staff തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാം. 

Placement Assistance 

wa.me/+919539051386

Online & Offline

Hostel facility for Boys & Girls

Explore International

NIT Road, Near Juma Masjid, KOOLIMAD

Branches: Manjeri | Alanallur | Perinthalmanna | Cherpulassery | Tharamarassery

www.lingodome.in

Head Office: Dubai, UAE

www.dubailicensing.com

Comments