പ്ലസ് ടു/പ്രിലിമിനറി/ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾക്ക് Arabic English Translation & Typingൽ 3/6 മാസത്തെ പരിശീലനം #translation,


പ്ലസ് ടു/പ്രിലിമിനറി/ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾക്ക്  Arabic English Translation & Typingൽ 3/6 മാസത്തെ പരിശീലനം

Gulf package എന്ന കോഴ്‌സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ
⭕Letter drafting & Translation Arabic><English
⭕Typing Arabic & English
⭕MS Word, Internet & E-mail Drafting
⭕Spoken Arabic, English & Hindi

Fees: 16000 for 3 months 32000 for 6 months
Online and offline
Live & Recorded Classes
 
Study Centers: Manjeri, Alanallur, Perinthalmanna, Cherpulassery & Thamarassery

Explore International
Call: 95390 51386
        97451 16439

Comments