സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങിനെ പഠിക്കണം? സൗജന്യ വെബിനാർ


Speak Up 

Free Webinar on how to learn English. 

സ്പോക്കൺ  ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങിനെ പഠിക്കണം? സൗജന്യ വെബിനാർ.

Venue: Zoom App

When: next date to be declared

ചേരാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ 9539051386 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് SPEAK UP എന്ന് WhatsApp ചെയ്യുക.

  • സ്പോക്കൺ  ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങിനെ പഠിക്കണം എന്നറിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണോ നിങ്ങൾ?
  • എങ്ങിനെ പഠിക്കണം എന്ന കൃത്യമായ രീതി.
  • സ്പോക്കൺ  ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മേഖലകൾ. 
  • ഇംഗ്ലീഷിൽ Fluent ആവുക എന്നാലെന്താണ്?
  • ഇംഗ്ലീ/ഷ് പഠിക്കുമ്പോൾ നാം വരുത്തുന്ന മൂന്ന് വലിയ തെറ്റുകൾ.
  • ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയും അതിനുള്ള പരിഹാരവും.
Modern Arabic & Translation WhatsApp Class 

Comments