സ്പോക്കൺ അറബിക്- Spoken Arabic - Customer care: 2

 صباح الخير good morning


صباح النورgood morning  

كيف حالك how are you

زين، الحمد لله Fine, praise to Allah

واين شرف الدين؟ Where is Sharafudheen?

هو لس ما وصل؟  He didn’t reach yet?

أرباب، شو تبغي؟     Boss, what you want?  

في عندكم طباعة عقد تأسيس؟ Do you have Memorandum of  association typing?

نعم أرباب، في عندنا، فضل   Yes boss we have, come in

شو الأوراق تبغي؟ What are the documents required?

نبغي موافقة مبدئية، شهادة حجز الإسم التجاري، صور جواز الشركاء، صور بطاقة هوية الإمارات للشركاء.We want initial approval, name reservation certificate, copy of partners’ passports, Emirates ID copy of partners.

طيب، كم وقت تبغي؟  OK, how much time do you need?

نصف ساعة بس. half an hour only

تبغي أي شروط إضافية في العقد؟ Do you want any additional clauses in the agreement?

لا، بس عادي No, normal only

مافي مشكلة No issue

خلّي جاهز، أنا برجع بعد عشرة دقائق.Make it ready, I will comeback after ten minutes.

زينOK.

---------

ليش أنت زعلان كل يوم؟  Why are you angry everyday?

ليش أنت زعلان مع كل نفر؟ Why are you angry with everybody?

هذا سلوك مافي زين This is not a good behaviour

في عندك أي مشكلة؟  Do you have any problem?

هل أنت بخير الحين؟ Are you okay now?

تبغي أي مساعدة؟Do you want any help? 

Spoken English

Articles

Arabic English Translation Lessons


Comments