സ്പോക്കൺ അറബിക് Spoken Arabic - Customer care

 


السلام عليكم 

وعليكم السلام

ممكن أنا أساعدك؟ (മുംകിന് അന ഉസാഇദക്) Can I help you? ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചോട്ടെ?

أبغي واحد رسالة (അബ് ഗി വാഹിദ് രിസാല) I want one letter എനിക്കൊരു ലെറ്റർ (കത്ത്) വേണം.

حاضر، شو الموضوع؟ (ഹാളിർ, ഷൂ അൽ മൗളൂഅ) Ok, what is the subject ശരി, എന്താണ് വിഷയം?

واحد رسالة عدم ممانعة (വാഹിദ് രിസാല അദ് മു  മുമാനിഅ) One No Objection letter എതിർപ്പില്ല (പരാതിയില്ല) എന്ന കത്ത്.

واين ودّ هذه الرسالة؟ (വൈൻ വദ്ധി ഹാദിഹി രിസാല) Where do you want to submit this letter? ഈ കത്ത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്?

ودّ دائرة الإقتصادية (വദ്ധി ദാഇറതുൽ ഇഖ്‌തി സ്വാദിയ്യ) Submit at Economic Department സാമ്പത്തിക വകുപ്പിൽ 

مو مشكل، فضّل (മൂ മുഷ്‌കിൽ, ഫദൽ) No issue, come in ശരി, വന്നോളൂ 

إسترح شوي، هذا رفيق سوّ لك (ഇസ്തരിഹ് ഷുവൈ, ഹദാ റഫീഖ് സവ്വി ലക്) Have a seat, this friend will prepare for you. അൽപം ഇരിക്കൂ, ഈ സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾക്കത് തയ്യാറാക്കിത്തരും.

كم فلوس هذه الرسالة (കം ഫുലൂസ് ഹാദിഹി രിസാല) How much is for this letter ? ഈ കത്തിന് എത്രയാണ് വില?

هذا بس 20 درهم (ഹാദാ ബസ് ഇശ്രീൻ ദിർഹം) This is 20 Dihram only ഇരുപത് ദിർഹം മാത്രം.

كيف تبغي دفع الفلوس؟ بطاقة أو كاش (نقدا)؟ (കൈഫ തബ് ഗി ദഫ്ഇൽ ഫുലൂസ്? ബതാഖ ഔ കാഷ് (നക് ദൻ) How do you want to pay? Card or cash? നിങ്ങൾ എങ്ങിനെയാണ് പൈസ അടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കാശോ കാർഡോ?

كاشCash (കാശ്, നക് ദൻ)  (نقدا) കാശ് 

تبغي أي شيئ للشرب؟ (തബ് ഗി അയ്യു ശൈഇൻ ലിഷുർബ്?)  Do you want anything to drink? നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വല്ലതും വേണോ?

لا شكرا (ലാ ശുക്രൻ).No, thanks വേണ്ട, നന്ദി.  


Spoken English
Articles

Arabic English Translation Lessons

Comments